19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 22.03.2016

19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 22.03.2016

 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení.
 3. Informácia o stave kriminality na území mesta Levoča za rok 2015.
   prílohartf
 4. Nakladanie s majetkom mesta.
   prílohartfdodatokrtf
 5. Zmena rozpočtu č. 2
   prílohartf prílohartf prílohaxls
 6. Správa ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2015.
   prílohartf
 7. Parkovanie na území mesta Levoča
   prílohartf príloha ppt príloha ppt
 8. Návrh na schválenie stavieb a investícií pre zaradenie do rozvojových programov Mesta Levoča pre rok 2016
   prílohartf prílohapdf-page
 9. Vyjadrenie súhlasu so zaradením   školy  do  siete  škôl a školských zariadení v  zmysle §  16,  ods.  1, písmeno l) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov – Odborného učilišťa Jána Vojtaššáka, Kláštorská 24/a, 054 01 Levoča pre zriaďovateľa Rímskokatolícku cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
   prílohartf
 10. Poskytnutie zmluvne dojednanej dotácie na prenájom športoviska vo vlastníctve Mesta Levoča z rozpočtu na rok 2016
   prílohartf
 11. Školská samospráva – delegovanie zástupcov mesta do RŠ, MŠR
   prílohartf
 12. Všeobecne záväzné nariadenie  mesta Levoča č. …./2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Levoča a o trhovom poriadku pre príležitostné trhy
   prílohartf prílohartf
 13. Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru
   prílohartf
 14. Správa o činnosti mestskej polície za rok 2015
  prílohapdf-page
 15. Návrh na zrušenie uznesenia č. 18/29 z 18. Zasadnutia MZ, konaného dňa 24.2.2016
   prílohartf
 16. Návrh na schválenie obstarania stavebných prác na stavbu: “Rekonštrukcia chodníkov na Ulici Jána Francisciho a Železničnom riadku“ s predpokladanou hodnotou zákazky 230 000,00 € /s DPH/
   prílohartf
 17. Interpelácie poslancov.
 18. Záver.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *