Mestské zastupiteľstvo


Charakteristika

 1. Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta.
 2. Spôsob volieb do mestského zastupiteľstva je upravený v osobitnom právnom predpise.
 3. Počet poslancov mestského zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami mestské
  zastupiteľstvo v súlade so zákonom o obecnom zriadení.
 4. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného
  mestského zastupiteľstva na štyri roky.
 5. Nezlučiteľnosť funkcie poslanca MZ určuje zákon o obecnom zriadení a zákon č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejného funkcionára.

Úlohy mestského zastupiteľstva

 1. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa zákona o obecnom zriadení.
 2. Mestskému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
  b) schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods.1 zákona o obecnom zriadení, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu,
  c) schvaľovať územný plán mesta, alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,
  d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
  e) určovať náležitosti miestnej dane, alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úverov, alebo pôžičky,
  f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať
  zhromaždenie obyvateľov obce,
  f) uznášať sa na nariadeniach mesta,
  g) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstva mesta v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1) zákona o obecnom zriadení,
  h) určiť plat primátora podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh primátora rozsah výkonu jeho funkcie ,
  i) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra mesta (ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť rozsah funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
  j) schvaľovať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov;
  k) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, a na návrh primátora mesta vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe,
  l) schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
  m) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce,
  n) udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny,
  o) ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta, prípadne znelku mesta,
  p) rozhodovať o zmluvných prevodoch vlastníctva nehnuteľného majetku,
  r) rozhodovať o zmluvných prevodoch vlastníctva hnuteľného majetku nad reprodukčnú obstarávaciu hodnotu 3000 eur,
  s) rozhodovať o nakladaní s majetkovými právami nad 3000 eur,
  t) rozhodovať o použití finančných prostriedkov mesta z Fondu rezerv alebo z úspor vo výdavkovej časti rozpočtu.
  u) rozhodovať o vyradení majetku mesta jednotlivo v zostatkovej hodnote nad 3000 eur,
  v) rozhodovať o prenájme hnuteľných vecí jednotlivo v zostatkovej hodnote nad 3000 eur,
  z) rozhodovať o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Levoča alebo ktoré pôsobia,
  vykonávajú činnosť na území mesta Levoča, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta Levoča. Bližšie podmienky poskytovania dotácie upraví nariadenie mesta.
  x) rozhoduje o zriadení výborov v miestnych častiach s vlastným spravidla katastrálnym územím.
 3. Mestské zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života mesta, pokiaľ má charakter základnej otázky týkajúcej sa života v meste.
 4. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania mestského zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa mestskej samosprávy stanoví Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva.
 5. Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum. Náležitosti miestneho referenda určuje zákon o obecnom zriadení a § 24 tohto Štatútu.
 6. Na prerokovanie mestských vecí môže mestské zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov mesta alebo jeho časti (§ 25 tohto Štatútu)