Mestská rada

 • Mestská rada
  Miroslav Čurilla, JUDr. Pavol Papcun, Miroslav Dunčko, Anna Kravecová, Radoslav Kellner, Ján Lorko


 1. Mestská rada je zložená z poslancov, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie.
  Mestskú radu a jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať.
 2. Počet členov mestskej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov. V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve.
 3. Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.
 4. Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej jedenkrát za tri mesiace. Jej zasadnutia zvoláva a vedie primátor mesta alebo zástupca primátora, ak tak neurobí primátor mesta.
 5. Mestská rada najmä:a) prerokúva a rieši iniciatívne návrhy komisií, poslancov a jednotlivých oddelení a samostatných útvarov mestského úradu,
  b) podieľa sa na príprave rozpočtu mesta,
  c) zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku mesta, fondov a rozpočtu mesta, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich návrhy mestskému zastupiteľstvu alebo primátorovi,
  d) spolupracuje pri príprave zasadnutí mestského zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy na prijatie uznesenia,
  e) zaoberá sa vecami týkajúcimi sa mesta a života v ňom a svoje stanoviská podáva mestskému
  zastupiteľstvu a primátorovi,
  f) spolupracuje s komisiami mestského zastupiteľstva a prerokúva a riešenie ich návrhov, podnetov a pripomienok,
  g) prerokúva uznesenie mestského zastupiteľstva, pred pozastavením jeho výkonu primátorom mesta z dôvodu, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné,
 6. Mestská rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady.
 7. Na prijatie uznesenia mestskej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.