Komisie

 • Komisia finančná
  Predseda – Ing. Róbert Novotný
  Členovia – Ing. Rastislav Sloboda, Ing. Marián Ferko, Mgr. Jozef Gura, RNDr. Vladimír Adamkovič, PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga
 • Komisia kultúry, cestovného ruchu a rozvoja mesta
  Predseda – Mgr. Eva Chalupecká
  Členovia – Šimon Jeseňák, MA, Matej Petroci, MSc, Mgr. Michal Kašper, Mgr. Jozef Kočiš, Mgr. Andrea Čajová, PhDr. Mária Novotná
 • Komisia majetková
  Predseda – JUDr. Pavol Papcun
  Členovia – JUDr. Ľubomír Murín, JUDr. František Pitoňák, PhDr. Beáta Ružbacká, MPH, JUDr. Lýdia Budziňáková
 • Komisia mandátová
  Predseda – Phdr. Jozef Cvoliga, Mgr.
  Členovia- RNDr. Vladimír Adamkovič, MUDr. Pavol Ščurka
 • Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
  Predseda – Mgr. Andrea Čajová
  Členovia – JUDr. Ľubomír Murín, Anna Kravecová
 • Komisia školstva a sociálnych vecí
  Predseda – PaedDr. Ľubomír Repaský
  Členovia – Anna Kravecová, Mgr. Iveta Ferková, Mgr. Ladislav Ogurčák, Mgr. Ján Košík, Mgr. Valéria Mačugová, Mgr. Štefánia Tomalská Repaská
 • Komisia športu a mládeže
  Predseda – Miroslav Dunčko
  Členovia – Mgr. Jaroslav Kramarčík, Mgr. Michal Kašper, Dávid Kedžuch, Václav Trnka
 • Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy
  Predseda – Radoslav Kellner
  Členovia – Ing. Ján Mlynár, Mgr. Miroslav Brincko, Ing. Jozef Kováč, Tomáš Paľonder, Adrián Kolečányi, Marek Škotko


 1. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje komisie, ako stále, alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
 2. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších obyvateľov zvolených mestským zastupiteľstvom z radov odborníkov v počte min. 3 a max.7.
 3. Mestské zastupiteľstvo volí predsedu komisie – ním je vždy poslanec mestského zastupiteľstva – a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb.
 4. Predseda komisie najmä:
  • riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej zasadnutia a vedie ich,
  • zostavuje plán činnosti komisie,
  • pripravuje program zasadnutia komisie,
  • zodpovedá za vyhotovenie zápisnice, stanovísk komisie a podpisuje zápisnicu,
  • organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami mestského zastupiteľstva.Mesto Levoča má vytvorené tieto stále komisie:
  • Komisia finančná,
  • Komisia majetková,
  • Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta,
  • Komisia športu a mládeže,
  • Komisia školstva a a sociálnych vecí,
  • Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia, verejného poriadku a dopravy,
  • Komisia kultúry, cestovného ruchu a rozvoja mesta,
  • Komisia mandátová
 5. Komisie na úseku pre ktorý boli zriadené najmä:
 • v rámci poradnej funkcie vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným mestskými orgánmi k najdôležitejším otázkam života mesta a k dôležitým mestským investičným zámerom,
 • v rámci iniciatívnej funkcie vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v meste a predkladajú ich orgánom mesta, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,
 • vyjadrujú sa k navrhovaným nariadeniam mesta,
 • v rámci rozsahu svojej činnosti prerokúvajú a vyjadrujú sa k návrhu rozpočtu mesta,
 • v rámci kontrolnej funkcie kontrolujú spôsob realizácie uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady, dozerajú na hospodárenie s majetkom mesta, prípadne majetkom prenechaným mestu na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v meste, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, petície, oznámenia a podnety príp. pripomienky obyvateľov mesta.

6. Komisie sa schádzajú podľa potreby najmenej však jedenkrát za tri mesiace. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie.
7. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.
8. Odborným garantom pri výkone činnosti komisií je vedúci príslušného oddelenia MsÚ, prípadne ďalší zamestnanec mesta.