33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 23.06.2022

33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 23.06.2022

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Správa o hospodárení spoločnosti Lesy mesta Levoča, spol s r. o. za rok 2021
  príloha pdf-page
 4. Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., r.s.p. za rok 2021
  príloha pdf-page
 5. Správa o hospodárení Nemocnice Agel Levoča a.s. za rok 2021
  príloha pdf-page
 6. Nakladanie s majetkom mesta
  príloha pdf-page
 7. Zmena rozpočtu č. 4 na rok 2022
  príloha pdf-pagepríloha pdf-pagepríloha xls
 8. VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča
  príloha pdf-page
 9. Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta pre rok 2022
  príloha pdf-page
 10. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt „Manažment údajov verejnej správy v meste Levoča“, návrh na schválenie obstarania služby vypracovanie Projektového zámeru a Prístupu k projektu k žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt „Manažment údajov verejnej správy v meste Levoča“, zabezpečenie procesu verejného obstarávania a spolufinancovania k žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu „Manažment údajov verejnej správy v meste Levoča“
  príloha pdf-page
 11. Cenník poplatkov za krátkodobý prenájom nebytových priestorov a hnuteľného majetku v správe MsKS
  príloha pdf-page
 12. Dodatok č.1 k cenníku Technických služieb mesta Levoča s platnosťou od 24.6.2022
  príloha pdf-page
 13. Návrh na schválenie obstarania hnuteľného majetku – „Univerzálne komunálne vozidlo – nosič náradia LADOG T 1250“ vrátane zimnej nadstavby
  príloha pdf-page
 14. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022
  príloha pdf-page
 15. Interpelácie poslancov MZ
 16. Záver

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *