32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 27.04.2022

32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 27.04.2022

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Nakladanie s majetkom mesta
  príloha pdf-page

 4. Rozbor hospodárenia mesta za rok 2021, vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií mesta, záverečný účet mesta za rok 2021
  Rozbor Mesto Levoča pdf-pageRozbor Mesto Levoča xlsRozbor TSML pdf-pageRozbor MSKS pdf-page, Stanovisko HK pdf-page
 5. Zmena rozpočtu č. 2 na rok 2022
  príloha pdf-pagepríloha pdf-pagepríloha xlspríloha pdf-page
 6. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  príloha pdf-page
 7. Správa o výsledku inventarizácie k 31.12. 2021
  príloha pdf-page
 8. Dodatok k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej
  príloha pdf-page
 9. Dodatok k Zmluve o dielo – TV Levoča, spol. s r. o.
  príloha pdf-page
 10. Projekt: NKP mestské opevnenie – oprava hradbového múru na juhozápadnej a západnej strane mestského opevnenia
  príloha pdf-page
 11. VZN – prevádzkový poriadok pre pohrebiská v pôsobnosti mesta Levoča
  príloha pdf-page
 12. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na celé funkčné obdobie pred voľbami do orgánov samosprávy obcí v roku 2022
  príloha pdf-page
 13. Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie rokov 2022 až 2026. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich
  príloha pdf-page, návrh Ing. R. Novotného pdf-page
 14. Návrh na schválenie verejných uznaní
  príloha pdf-page
 15. Informácia o vydaní doplnku č. 34 k organizačnému poriadku Mestského úradu Levoča
  príloha pdf-page
 16. Zabezpečenie procesu verejného obstarávania a spolufinancovania k žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Malé zlepšenie eGov služieb mesta Levoča“
  príloha pdf-page
 17. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021
  príloha pdf-page
 18. Interpelácie poslancov MZ
 19. Záver

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *