32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 27.04.2022

POZVÁNKA Stiahnuť kompletné materiály vo formáte ZIP  Otvorenie Kontrola plnenia uznesení Nakladanie s majetkom mesta príloha  Rozbor hospodárenia mesta za rok 2021, vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií mesta, záverečný účet mesta za rok 2021 Rozbor Mesto Levoča , Rozbor Mesto Levoča , Rozbor TSML , Rozbor MSKS , Stanovisko…