21. zasadnutie Mestskej rady

21. zasadnutie Mestskej rady

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Nakladanie s majetkom mesta
  príloha pdf-page
 4. Zmena rozpočtu č. 1
  príloha pdf-pagepríloha pdf-pagepríloha xlspríloha pdf-pagepríloha pdf-pagepríloha pdf-pagepríloha pdf-page
 5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenia mesta č.  7/2017 a č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrady za poskytnuté sociálne služby na území mesta Levoča
  príloha pdf-page
 6. Návrh na vykonanie zmeny v sieti škôl a školských zariadení, ktorá spočíva vo vyradení zo siete škôl a školských zariadení Elokované pracovisko Základnej umeleckej školy Gašpara Haina 37, Levoča, ktoré je súčasťou Základnej  umeleckej školy, Námestie Majstra Pavla 48, Levoča, v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Levoča
  príloha pdf-page
 7. Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2022
  nepriame pdf-page, priame pdf-page
 8. Projekt: NKP mestské opevnenie – oprava hradbového múru na juhozápadnej a západnej strane mestského opevnenia
  príloha pdf-page, foto pdf-page
 9. Projekt: Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta Levoča – architektonicko – historický výskum I. etapa
  príloha pdf-page
 10. Projekt: Dom meštiansky na Kláštorskej ulici č. 20 v Levoči – projektová dokumentácia
  príloha pdf-page
 11. Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 51 v Levoči – obnova a výmena stolárskych výrobkov uličnej fasády
  príloha pdf-pagefoto pdf-page
 12. Projekt: Radnica s areálom na Námestí Majstra Pavla č.2 v Levoči – reštaurátorské práce
  príloha pdf-page
 13. Informácia o vydaní doplnku č. 33 k organizačnému poriadku Mestského úradu Levoča
  príloha pdf-page
 14. Správa o činnosti Mestskej polície v Levoči za rok 2021
  príloha pdf-page
 15. Záver

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *