30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 16.12.2021

30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 16.12.2021

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení.
 3. Nakladanie s majetkom mesta
  príloha pdf-page
 4. Zmena rozpočtu č. 6
  príloha pdf-page,  príloha xls
 5. Rozpočet mesta Levoča na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024
  príloha pdf-pagepríloha xlspríloha xls, stanovisko HK pdf-page
 6. Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby
  príloha pdf-page
 7. Všeobecne záväzné nariadenia mesta Levoča o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
  príloha pdf-page
 8. Odpis daňových pohľadávok
  príloha pdf-page
 9. IBV Krupný jarok Levoča – I. etapa – Rozvod STL plynovo
  príloha pdf-page
 10. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  pre projekt „Malé zlepšenia eGov služieb mesta Levoča“
  príloha pdf-page
 11. Poskytnutie zmluvne dojednanej dotácie na prenájom športoviska vo vlastníctve Mesta Levoča z rozpočtu mesta na rok 2022
  príloha pdf-page
 12. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022
  príloha pdf-page
 13. Návrh cenníka Technických služieb mesta Levoča s účinnosťou od 1.1.2022
  príloha pdf-page
 14. Aktuálna informácia v Nemocnici Agel Levoča a.s.
  príloha pdf-page
 15. Investičný zámer firmy Helske s.r.o., zrušenie investičnej zmluvy a zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, týkajúcej sa kúpy pozemkov
  príloha pdf-page

 16. Cenový výmer č. 2_2022 – MHD Levoča
  príloha pdf-page
 17. Voľba členov majetkovej komisie Mestského zastupiteľstva v Levoči
  príloha pdf-page
 18. Interpelácie poslancov MZ
 19. Záver

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *