20. zasadnutie Mestskej rady

20. zasadnutie Mestskej rady

 1. Otvorenie 
 2. Kontrola plnenia uznesení.
 3. Nakladanie s majetkom mesta
  príloha pdf-page, dodatok pdf-page
 4. Zmena rozpočtu č. 6
  príloha pdf-pagepríloha xls
 5. Rozpočet mesta Levoča na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024
  príloha xls
 6. Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby
  príloha pdf-page
 7. Všeobecne záväzné nariadenia mesta Levoča o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
  príloha pdf-page     
 8. Odpis daňových pohľadávok
  príloha xls
 9. IBV Krupný jarok Levoča – I.etapa
  príloha pdf-page
 10. Malé zlepšenia eGov služieb mesta Levoča
  príloha pdf-page
 11. Návrh cenníka Technických služieb mesta Levoča s účinnosťou od 1.1.2022
  príloha pdf-page
 12. Záver

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *