26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 17.06.2021

26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 17.06.2021

 1. Otvorenie 
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Nakladanie s majetkom mesta
  príloha pdf-page
 4. Projekt: Regenerácia vnútrobloku sídliska Západ v Levoči
  príloha pdf-pagepríloha pdf-page
 5. Dodatok č. 2 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej autobusovej doprave
  príloha pdf-page
 6. Návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej polície Levoča
  príloha pdf-page
 7. Dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku MZ v Levoči
  príloha pdf-page
 8. Informácia o vydaní doplnku č. 29 a 30 k organizačnému poriadku Mestského úradu Levoča
  príloha pdf-pagepríloha pdf-page
 9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Levoča
  príloha pdf-page
 10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča
  príloha pdf-page
 11. Správa o hospodárení Nemocnice AGEL Levoča a.s. za rok 2020
  príloha pdf-page
 12. Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Lesy mesta Levoča, spol. s r.o. za rok 2020
  príloha pdf-page
 13. Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., r.s.p. za rok 2020
  príloha pdf-page
 14. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021
  príloha pdf-page
 15. Interpelácie poslancov MZ
 16. Záver

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *