25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 22.04.2021

25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 22.04.2021

 1. Otvorenie 
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Nakladanie s majetkom mesta
  príloha pdf-page
 4. Rozbor hospodárenia mesta za rok 2020, vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií mesta; záverečný účet mesta za rok 2020
  príloha pdf-page
  Mesto Levoča pdf-pagepríloha xls, stanovisko HK pdf-page
  Rozbor MSKS pdf-page, správa audítora MSKS pdf-page
  Rozbor TS pdf-pagespráva audítora TS pdf-page
 5. Zmena rozpočtu č. 2
  príloha pdf-pagepríloha xls, zimný štadión pdf-page
 6. VZN mesta Levoča o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
  príloha pdf-page
 7. Správa ústrednej inventarizačnej komisie za rok 2020
  príloha pdf-page
 8. Návrh zmeny Územného plánu mesta Levoča, „Zmeny a doplnky č.19  mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“
  príloha pdf-pagepríloha pdf-page
 9. Rekonštrukcia miestnej komunikácie Pri strelnici
  príloha pdf-pagepríloha pdf-page
 10. Projekt:
  Dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla č. 28
  príloha pdf-page
  Dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla č. 43
  príloha pdf-pagepríloha pdf-page
  Dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla č. 47
  príloha pdf-page
  Dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla č. 50
  príloha pdf-page
  Dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla č. 51
  príloha pdf-page
 11. Projekt: Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta Levoča, III. etapa
  príloha pdf-page
 12. Projekt: Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v objekte na Námestí Majstra Pavla č. 54 v Levoči – mestské divadlo
  príloha pdf-page
 13. Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 27109/CR/2011 – TV Levoča, s.r.o.
  príloha pdf-pagepríloha pdf-page
 14. Nízkouhlíková stratégia mesta Levoča, Koncepcia rozvoja mesta Levoča v oblasti tepelnej energie
  príloha pdf-pagepríloha pdf-pagepríloha pdf-page
 15. Projekt: Investícia mesta Levoča do cykloturistickej trasy a súvisiacej podpornej infraštruktúry
  príloha pdf-pagepríloha pdf-page
 16. Informácia o vydaní doplnku č. 28 k Organizačnému poriadku Mestského úradu Levoča
  príloha pdf-page
 17. Poskytnutie zmluvne dojednanej dotácie na prenájom športoviska vo vlastníctve Mesta Levoča z rozpočtu mesta na rok 2021
  príloha pdf-page
 18. Informácia o kontrolnej činnosti za II. polrok 2020
  príloha pdf-page
 19. Delegovanie zástupcov mesta do rád škôl a školských zariadení
  príloha pdf-page
 20. Interpelácie poslancov MZ
 21. Záver

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *