16. zasadnutie Mestskej rady – 13.04.2021

16. zasadnutie Mestskej rady – 13.04.2021

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Nakladanie s majetkom mesta
  príloha pdf-page
 4. Rozbor hospodárenia mesta za rok 2020, vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií mesta; záverečný účet mesta za rok 2020
  príloha pdf-pageMesto Levoča pdf-pagepríloha xls, Rozbor MSKS pdf-page, Rozbor TS pdf-page
 5. Zmena rozpočtu č. 2
  príloha pdf-pagepríloha xls
 6. VZN mesta Levoča o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
  príloha pdf-page
 7. Správa o výsledku inventarizácie k 31. 12. 2020
  príloha pdf-page
 8. Návrh zmeny Územného plánu mesta Levoča, „Zmeny a doplnky č.19  mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“
  príloha pdf-pagepríloha pdf-page
 9. Rekonštrukcia miestnej komunikácie Pri strelnici
  príloha pdf-pagepríloha pdf-page
 10. Projekt:
  Dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla č. 28
  príloha pdf-page
  Dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla č. 43
  príloha pdf-page
  Dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla č. 47
  príloha pdf-page
  Dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla č. 50
  príloha pdf-page
  Dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla č. 51
  príloha pdf-page
 11. Projekt: Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta Levoča, III. etapa
  príloha pdf-page
 12. Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 27109/CR/2011 – TV Levoča, s.r.o.
  príloha pdf-pagepríloha pdf-page
 13. Nízkouhlíková stratégia mesta Levoča, Koncepcia rozvoja mesta Levoča v oblasti tepelnej energie
  príloha pdf-pagepríloha pdf-pagepríloha pdf-page
 14. Projekt: Investícia mesta Levoča do cykloturistickej trasy a súvisiacej podpornej infraštruktúry
  príloha pdf-pagepríloha pdf-page
 15. Informácia o vydaní doplnku č. 28 k organizačnému poriadku Mestského úradu Levoča
  príloha pdf-page
 16. Dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta Levoča
  príloha pdf-page
 17. Záver

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *