23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 22.12.2020

23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 22.12.2020

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Zmena rozpočtu č. 6
  príloha pdf-pagepríloha pdf-pagepríloha xls
 4. Rozpočet mesta Levoča na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023,
  príloha pdf-pagepríloha xlspríloha xls
 5. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 9/2017, č. 7/2018, č. 12/2019 a č. 7/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby
  príloha pdf-page
 6. Prevod majetku MŠ
  príloha pdf-page
 7. Interpelácie poslancov MZ
 8. Záver

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *