14. zasadnutie Mestskej rady – 15.12.2020

14. zasadnutie Mestskej rady – 15.12.2020

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Nakladanie s majetkom mesta – poistenie majetku
  príloha pdf-page
 4. Zmena rozpočtu č. 6
  príloha pdf-pagepríloha pdf-pagepríloha xls
 5. Rozpočet mesta Levoča na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023
  príloha pdf-pagepríloha xls
 6. Všeobecne záväzného nariadenia č. xx/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 9/2017, č. 7/2018, č. 12/2019 a č. 7/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby
  príloha pdf-page
 7. VZN o zrušení Elokovaných pracovísk Materských škôl v Levoči
  príloha pdf-page
 8. VZN o zriadení Materskej školy, Ulica Jána Francisciho a Školskej jedálne, Materskej školy, Ulica Gašpara Haina a Školskej jedálne, Materskej školy, Ulica Gustáva Hermanna a Školskej jedálne, Materskej školy, Predmestie 832/26, Levoča, a Školskej jedálne, Levoča
  príloha pdf-page
 9. Plán práce MR a MZ na rok 2021
  príloha pdf-page
 10. Plán kontrolnej činnosti
  príloha pdf-page
 11. Záver.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *