13. zasadnutie Mestskej rady – 18.11.2020

13. zasadnutie Mestskej rady – 18.11.2020

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Nakladanie s majetkom mesta
  príloha pdf-page, dodatok pdf-page
 4. Zmena rozpočtu č. 5
  príloha pdf-pagepríloha pdf-pagepríloha xls
 5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. …./2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
  príloha pdf-page
 6. Zmena prílohy 1, tabuľka 1 VZN č. 9/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby
  príloha pdf-page
 7. Návrh zmeny Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky č.18   –  Kežmarská cesta III
  príloha pdf-pagepríloha pdf-pagepríloha pdf-page, príloha pdf-pagepríloha pdf-page
 8. Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči, II. etapa – časť C
  príloha pdf-pagepríloha pdf-page
 9. IB Krupný jarok v Levoči – I. etapa
  príloha pdf-pagepríloha pdf-page
 10. Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2020
  príloha pdf-page
 11. Vzdanie sa funkcie člena komisie pre kultúru a cestovný ruch pri MsZ v Levoči
  príloha pdf-page
 12. Informácia o vydaní doplnku č. 27 k organizačnému poriadku Mestského úradu Levoča
  príloha pdf-page
 13. Návrh cenníka Technických služieb  mesta Levoča
  príloha pdf-page, cenník 2021 pdf-page, cenník 2020 pdf-page
 14. Záver

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *