19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 24.09.2020

19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 24.09.2020

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Nakladanie s majetkom mesta
  príloha pdf-page
 4. Rozbor hospodárenia mesta za 1. polrok 2020, vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií mesta.
  Rozbor Mesto Levoča pdf-pagepríloha pdf-pagepríloha xlspríloha pdf-pagepríloha pdf-pagepríloha pdf-pagepríloha pdf-page
  Rozbor TS pdf-page
  Rozbor MSKS pdf-pagepríloha pdf-page
 5. Zmena rozpočtu Mesta Levoča č. 4
  príloha pdf-pagepríloha pdf-pagepríloha xls
 6. Návrh čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča
  príloha pdf-page
 7. Zmena VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Levoča
  príloha pdf-page
 8. IBV Krupný jarok – I. etapa
  príloha pdf-page
 9. Zverejňovanie oznámení verejných funkcionárov mesta za rok 2019 na webovom sídle mesta Levoča
  príloha pdf-page
 10. Zmena zástupcu mesta v dozornej rade obchodnej spol. založenej mestom – nemocnici AGEL Levoča a. s.
  príloha pdf-page
 11. Vstup do projektu: Parkovacie plochy na sídl. Západ v Levoči
  príloha pdf-page
 12. Delegovanie zástupcov mesta do rád škôl a školských zariadení
  príloha pdf-page
 13. Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácii na obdobie 2020/2021
  príloha pdf-page
 14. Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok útvaru hlavného kontrolóra mesta
  príloha pdf-page
 15. Projektový zámer: Vodozádržné opatrenia v meste Levoča
  príloha pdf-page
 16. Interpelácie poslancov MZ
 17. Záver.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *