18_1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 25.06.2020

18_1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 25.06.2020

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Správa o hospodárení Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča, a. s. za rok 2019
  príloha pdf-page
 4. Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Lesy mesta Levoča, spol. s r. o. za rok 2019
  príloha pdf-page
 5. Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Stavebná prevádzkareň, s. r. o. za rok 2019
  príloha pdf-page
 6. Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Sociálny podnik s. r. o. Levoča za rok 2019
  príloha pdf-page
 7. Rozbor hospodárenia mesta za rok 2019 vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií mesta, Záverečný účet mesta
  záverečný účet mesta pdf-pagezáverečný účet mesta xls, stanovisko HK pdf-pagerozbor TS pdf-page, rozbor MSKS pdf-page
 8. Zmena rozpočtu č. 3
  príloha pdf-pagepríloha pdf-pagepríloha xls
 9. Správa ústrednej inventarizačnej komisie za rok 2019
  príloha pdf-page
 10. Zmena uznesenia – Koncepcia prechodu na množstvový zber komunálneho odpadu v meste Levoča
  príloha pdf-page
 11. Nakladanie s majetkom mesta
  príloha pdf-page, zmluva_LevExpres winzip, dodatok č. 1 pdf-page
 12. Projekt: Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči
  príloha pdf-pagepríloha pdf-page
 13. Projekt: Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v meste Levoča
  príloha pdf-pagepríloha pdf-page
 14. Pridelenie dotácií z rozpočtu mesta
  príloha pdf-page
 15. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020
  príloha pdf-page
 16. Interpelácie poslancov MZ
 17. Záver

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *