9. zasadnutie Mestskej rady – 19.05.2020

9. zasadnutie Mestskej rady – 19.05.2020

 1. Otvorenie 
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Nakladanie s majetkom mesta
  príloha pdf-page
 4. Zmena rozpočtu č. 2 Mesta Levoča pre rok 2020
  príloha pdf-pagepríloha pdf-page, príloha xls
 5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. …./2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 20/2015, v znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017 a v znení VZN č. 10/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
  príloha pdf-page
 6. Návrh čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča
  príloha pdf-pagepríloha pdf-page
 7. Výstavba dvoch nájomných bytových domov v Levoči a súvisiacej technickej infraštruktúry
  príloha pdf-page
 8. Zmena organizácie materských škôl v meste Levoča
  príloha pdf-page
 9. Zmeny v komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
  príloha pdf-page
 10. Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo – TV Levoča, s.r.o.
  príloha pdf-page
 11. Záver.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *