15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 20.02.2020

15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 20.02.2020

 1. Otvorenie 
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Správa o stave kriminality na území mesta za rok 2019
  príloha pdf-page
 4. Nakladanie s majetkom mesta
  príloha pdf-pagepríloha pdf-page
 5. Dodatok č. 1 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej autobusovej doprave na roky 2010-2019 v zmysle ktorého sa lehota plnenia predmetnej zmluvy predlžuje na roky 2020 -2024
  príloha pdf-page
 6. Informovanie o výsledku kontroly a o prijatých opatreniach ku vykonanej kontrole Záchrany a obnovy národných kultúrnych pamiatok
  príloha pdf-page
 7. Informácia o vydaní doplnku č. 26 k organizačnému poriadku Mestského úradu Levoča
  príloha pdf-page
 8. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 111/2003 určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Levoča
  príloha pdf-page
 9. Návrh čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča
  príloha pdf-page
 10. Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2020
  príloha pdf-page
 11. Dodatok č. 1 k Zakladateľskej listine obchodnej spoločnosti Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o.
  príloha pdf-page
 12. Správa o činnosti MsP za rok 2019
  príloha pdf-page
 13. Správa o vykonaných kontrolách za rok 2019
  príloha pdf-page
 14. Interpelácie poslancov MZ 
 15. Záver. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *