11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 21.11.2019

11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 21.11.2019

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Nakladanie s majetkom mesta
  príloha pdf-page, dodatok pdf-page
 4. Zmena rozpočtu č. 6
  príloha pdf-pageprílohaxls
 5. Zmena VZN č. 20/2015 v znení VZN č. 13/2016 a v znení VZN č. 8/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
  dôvodová správa pdf-pagenávrh VZN pdf-page, stanovisko HK pdf-pagepríloha pdf-page
 6. Koncepcia prechodu na množstvový zber komunálneho odpadu v meste Levoča
  príloha pdf-page
 7. Všeobecne záväzné nariadenie o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča.
  príloha pdf-page, stanovisko HK pdf-page
 8. Informácia o vydaní doplnku č. 25 k Organizačnému poriadku Mestského úradu Levoča
  príloha pdf-page
 9. Projekt:
  – Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.51 v Levoči – príloha pdf-page
  – Rekonštrukcia strechy meštianskeho domu na Námestí Majstra Pavla č. 47 v Levoči – príloha pdf-page
  – Radnica, Námestie Majstra Pavla č.2  v Levoči – projektová dokumentácia – príloha pdf-page
  – Dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla č. 43 – príloha pdf-page
  – Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 50 v Levoči – príloha pdf-page
  – Zlepšenie kvality ovzdušia zeme nákupom čistiacej techniky – príloha pdf-page
  – Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 47 v Levoči – projektová dokumentácia – príloha pdf-page
  – Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta Levoča – II. etapa – príloha pdf-page
  – Palác mestský na Námestí Majstra Pavla č. 48 v Levoči – rekonštrukcia fasády – príloha pdf-page
  – Vodozádržné opatrenia mesta Levoča – príloha pdf-page
 10. Dodatok č. 1 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej autobusovej doprave na roky 2010-2019
  príloha pdf-page
 11. Interpelácie poslancov MZ
 12. Záver

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *