9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 19.09.2019

9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 19.09.2019

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Nakladanie s majetkom mesta
  prílohapdf-page, dodatokpdf-page
 4. Hospodárenie mesta Levoča za I. polrok 2019, vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií mesta
  prílohapdf-pagerozbor Mesto Levočapdf-pagerozborxlsrozbor MSKSpdf-pagerozbor TSpdf-page
 5. Vystúpenie zo Združenia miest a obcí Slovenska
  prílohapdf-page
 6. Informácia o vydaní doplnku č. 24 k organizačnému poriadku Mestského úradu Levoča
  prílohapdf-page
 7. Návrh na schválenie verejných uznaní
  prílohapdf-page, návrhypdf-page
 8. Návrh na schválenie odvolania a voľby zástupcov mesta v dozorných radách obchodných spoločností založených mestom Levoča
  prílohapdf-page
 9. Projekt: Levoča-Levočské Lúky – zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami
  prílohapdf-page
 10. Vzdanie sa funkcie člena komisie pre kultúru a cestovný ruch pri MsZ  v Levoči
  prílohapdf-page
 11. Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta za I. polrok
  prílohapdf-page
 12. Návrh Koncepcie rozvoja informačných technológií mesta Levoča
  prílohapdf-page
 13. Zabezpečenie spolufinancovania k žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Rozvoj elektronických služieb mesta Levoča“
  prílohapdf-page
 14. Návrh dodatku č. 1 k rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Levoči
  prílohapdf-page
 15. Interpelácie poslancov MZ
 16. Záver

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *