9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 19.09.2019

POZVÁNKA Stiahnuť kompletné materiály vo formáte ZIP  Otvorenie Kontrola plnenia uznesení Nakladanie s majetkom mesta príloha, dodatok Hospodárenie mesta Levoča za I. polrok 2019, vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií mesta príloha, rozbor Mesto Levoča, rozbor, rozbor MSKS, rozbor TS Vystúpenie zo Združenia miest a obcí Slovenska…