4. zasadnutie Mestskej rady – 11.06.2019

4. zasadnutie Mestskej rady – 11.06.2019

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Nakladanie s majetkom mesta
  prílohapdf-page
 4. Zmena rozpočtu č.3
  prílohapdf-pageprílohapdf-pageprílohaxls
 5. Informácia o vydaní doplnku č. 23 k organizačnému poriadku Mestského úradu Levoča
  prílohapdf-page
 6. VZN mesta, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 111/2003 o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Levoča
  prílohapdf-page
 7. VZN mesta, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 2/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Levoča  a o trhovom poriadku pre príležitostné trhy
  prílohapdf-page
 8. Zmena zariadenia – výdajná školská jedáleň na zariadenie – školská jedáleň Predmestie 26, Levoča
  prílohapdf-page
 9. VZN mesta o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
  prílohapdf-page
 10. Projekt – Cestou stredovekých mníchov po meste Stary Sacz a Levoči
  prílohapdf-page
 11. Návrh čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča
  prílohapdf-page
 12. Dodatok č. 3 k cenníku Technických služieb mesta Levoča
  prílohapdf-page
 13. Návrh Dodatku č. 1 k Cenníku poplatkov za krátkodobý prenájom nebytových priestorov a hnuteľného majetku v správe Mestského kultúrneho strediska
  prílohapdf-page
 14. Plán kontrolnej činnosti na rozpočtové obdobie II. polrok 2019
  prílohapdf-page
 15. Poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Ľubomíra Murína – Galéria mesta Levoča
  prílohapdf-page
 16. Správa o hospodárení spoločnosti Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. za rok 2018
 17. Záver

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *