6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 20.06.2019

POZVÁNKA Stiahnuť kompletné materiály vo formáte ZIP  Otvorenie Kontrola plnenia uznesení  Nakladanie s majetkom mesta príloha, dodatok Zmena rozpočtu č.3 príloha, príloha, príloha Informácia o vydaní doplnku č. 23 k organizačnému poriadku Mestského úradu Levoča príloha VZN mesta, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta…