3. zasadnutie Mestskej rady – 16.04.2019

3. zasadnutie Mestskej rady – 16.04.2019

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Lesy mesta Levoča, spol. s r.o. za rok 2018
  prílohapdf-page
 4. Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Stavebná prevádzkareň, s.r.o. za rok 2018
  prílohapdf-page
 5. Nakladanie s majetkom mesta
  prílohapdf-pageprílohapdf-page
 6. Zmena rozpočtu č. 2
  prílohapdf-pageprílohaxls
 7. Rozbor hospodárenia mesta za rok 2018, vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií mesta; záverečný účet mesta za rok 2018
  rozbor mestoxls, záverečný účet mestapdf-pageMSKSpdf-pageTSpdf-page
 8. Správa o výsledku inventarizácie k 31. 12. 2018
 9. Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019 kapitola 08.1.0. – ostatné transfery pre šport a telovýchovu a kapitola 08.40 640. – ostatné transfery
  prílohapdf-page
 10. Záujmové združenie právnických osôb  – Levočské vrchy – Krúžok, Schválenie členstva Mesta Levoča v Záujmovom združení právnických osôb  Levočské vrchy – Krúžok (ako zakladajúci člen), Schválenie Stanov Záujmového združenia právnických osôb  Levočské vrchy – Krúžok
  prílohapdf-page
 11. Podpora areálu bežeckého lyžovania, biatlonu a horskej cyklistiky Levoča Nordic Centrum
  prílohapdf-pageprezentáciapdf-page
 12. Informácia o vydaní doplnku č. 21 k organizačnému poriadku Mestského úradu Levoča
  prílohapdf-page
 13. Zmeny v komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta.
  prílohapdf-page
 14. Zmeny v komisii majetkovej
  prílohapdf-page
 15. Založenie obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným Sociálny podnik, s.r.o.
  prílohapdf-page
 16. Návrh zmeny Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky 2018/1 – lokalita Lomnická.
  prílohapdf-page
 17. VZN mesta Levoča Zmeny a doplnky 2018/1 – lokalita Lomnická.
 18. Návrh čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča
  prílohapdf-page
 19. Program odpadového hospodárstva Mesta Levoča na roky 2016 – 2020
  prílohapdf-page, POHpdf-page
 20. Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo „Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči – II. etapa, aktualizácia 2018“, časť A uzatvorenej dňa 03.10.2018
  prílohapdf-page
 21. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej medzi Mestom Levoča a spoločnosťou EUROVIA SK, a.s. dňa 10.10.2018 na stavbu „Prístupová komunikácia IBV Za sedriou v Levoči“
  prílohapdf-page
 22. VZN mesta č…/2019, ktorým sa upravuje státie , parkovanie a odťahovanie motorových vozidiel na území mesta Levoča počas konania Mariánskej púte v dňoch 06.07.2019 – 07.07.2019
  prílohapdf-page
 23. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo – TV Levoča
  prílohapdf-page
 24. Projekt: Rekonštrukcia verejného osvetlenia na Kláštorskej ulici v Levoči, I. etapa
  prílohapdf-page
 25. Projekt: Modernizácia osvetľovacej sústavy hracej plochy a tribúny športovej haly
  prílohapdf-page
 26. Projekt: Nákup vozidla s elektrickým pohonom
  prílohapdf-page
 27. Projekt: Cykloturistický chodník Levoča Etapa
  prílohapdf-page
 28. Projekt: Oprava a modernizácia miestnych komunikácií
  prílohapdf-page
 29. Projekt: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy ZUŠ, Námestie Majstra Pavla 48, Levoča
  prílohapdf-page
 30. Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru
  prílohapdf-page
 31. Dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta Levoča
  prílohapdf-page
 32. Záver

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *