5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 25.04.2019

POZVÁNKA Stiahnuť kompletné materiály vo formáte ZIP  Otvorenie Kontrola plnenia uznesení Nakladanie s majetkom mesta príloha, dodatok Zmena rozpočtu č. 2 príloha, príloha, príloha Rozbor hospodárenia mesta za rok 2018, vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií mesta; záverečný účet mesta za rok 2018 rozbor…