3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 14.02.2019

3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 14.02.2019

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Informácia o stave kriminality na území mesta Levoča za rok 2018
  prílohapdf-page
 4. Nakladanie s majetkom mesta
  prílohapdf-pagedodatokpdf-page
 5. Zmena č. 1 rozpočtu Mesta Levoča na rok 2019
  prílohapdf-pageprílohaxlsstanovisko k úverupdf-page
 6. Zmena prílohy č.1 VZN 9/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby
  prílohapdf-page
 7. Projekt: Modernizácia detského ihriska na Sídlisku pri prameni, Levoča
  prílohapdf-page
 8. Projekt: Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta Levoča – II. etapa
  prílohapdf-page
 9. Projekt: Levoča – odstránenie havarijného stavu parkanového múru na východnej strane mestského opevnenia
  prílohapdf-page
 10. Projekt: Úprava strešnej krytiny nad pavlačou meštianskeho domu s. č. 28, Námestie Majstra Pavla v Levoči
  prílohapdf-page
 11. Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 50 a Námestie Majstra Pavla č. 51 v Levoči
  NMP 50pdf-page, NMP 51pdf-page
 12. Projekt: Modernizácia zariadenia služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v meste Levoča
  prílohapdf-page
 13. Návrh čiastočnej zmeny Územného plánu mesta Levoča na pozemku parcely KN C 6678/7 a 6678/8
  prílohapdf-page
 14. Návrh na schválenie začatia procesu verejného obstarávania stavebných prác na stavbu: „Rekonštrukcia Sadovej ulice v Levoči“.
  prílohapdf-page
 15. Použitie dotácie zo štátneho rozpočtu na záchranu a obnovu  kultúrnych pamiatok  z roku 2019 v sume 550 000,00 eur na   stavbu: „Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči, II. etapa
  prílohapdf-page
 16. Delegovanie zástupcov mesta do rád škôl a školských zariadení
  prílohapdf-page
 17. Poskytnutie zmluvne dojednanej dotácie na prenájom športoviska vo vlastníctve Mesta Levoča z rozpočtu mesta na rok 2019
  prílohapdf-page
 18. Správa o činnosti mestskej polície za rok 2018
  prílohapdf-page
 19. Súhrnná správa o výsledkoch  kontrolnej činnosti za rok 2018
  prílohapdf-page
 20. Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov a na vydanie rozhodnutia vo veci samej proti JUDr. Pavlovi Papcunovi, Radoslavovi Kellnerovi, RNDr. Vladimírovi Adamkovičovi, poslancom Mestského zastupiteľstva v Levoči
  RNDr. V. Adamkovičpdf-page, JUDr. P. Papcunpdf-page, R. Kellnerpdf-page
 21. Návrh VZN č. XX/2019, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby prezidenta Slovenskej republiky na území mesta Levoča
  prílohapdf-page
 22. Zásady odmeňovania poslancov, Odmeňovanie zástupcu primátora mesta
  prílohapdf-page
 23. Návrh na schválenie odvolania a voľby zástupcov mesta v dozorných radách obchodných spoločností založených mestom Levoča
  prílohapdf-page
 24. Interpelácie poslancov MZ
 25. Záver

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *