2. zasadnutie Mestskej rady – 05.02.2019

2. zasadnutie Mestskej rady – 05.02.2019

 1. Otvorenie 
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Nakladanie s majetkom mesta
  prílohapdf-page, dodatokpdf-page
 4. Zmena č. 1 Rozpočtu Mesta Levoča na rok 2019
  prílohapdf-pageprílohaxls
 5. Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov a na vydanie rozhodnutia vo veci samej proti JUDr. Pavlovi Papcunovi, poslancovi Mestského zastupiteľstva v Levoči.
  prílohapdf-page
 6. Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov a na vydanie rozhodnutia vo veci samej proti Radoslavovi Kellnerovi, poslancovi Mestského zastupiteľstva v Levoči.
  prílohapdf-page
 7. Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov a na vydanie rozhodnutia vo veci samej proti RNDr. Vladimírovi Adamkovičovi, poslancovi Mestského zastupiteľstva v Levoči.
  prílohapdf-page
 8. Návrh VZN č. XX/2019, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby prezidenta Slovenskej republiky na území mesta Levoča.
  prílohapdf-page
 9. Zásady odmeňovania poslancov, Odmeňovanie zástupcu primátora mesta.
  prílohapdf-page
 10. Projekt: Modernizácia detského ihriska na Sídlisku pri prameni, Levoča
  prílohapdf-page
 11. Projekt: Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta Levoča – II. etapa
  prílohapdf-page
 12. Projekt: Levoča – odstránenie havarijného stavu parkanového múru na východnej strane mestského opevnenia
  prílohapdf-page
 13. Projekt: Úprava strešnej krytiny nad pavlačou meštianskeho domu s. č. 28, Námestie Majstra Pavla v Levoči
  prílohapdf-page
 14. Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 50 a Námestie Majstra Pavla č. 51 v Levoči
  prílohapdf-pageprílohapdf-page
 15. Projekt: Modernizácia zariadenia služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v meste Levoča
  prílohapdf-page
 16. Návrh čiastočnej zmeny Územného plánu mesta Levoča na pozemku parcely KN C 6678/7 a 6678/8
  prílohapdf-page
 17. Návrh na schválenie začatia procesu verejného obstarávania stavebných prác na stavbu: „Rekonštrukcia Sadovej ulice v Levoči“.
  prílohapdf-page
 18. Použitie dotácie zo štátneho rozpočtu na záchranu a obnovu  kultúrnych pamiatok  z roku 2019 v sume 550 000,00 eur na   stavbu: „Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči, II. etapa
  prílohapdf-page
 19. Zmena prílohy č.1 VZN 9/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby
  prílohapdf-page
 20. Delegovanie zástupcov mesta do rád škôl a školských zariadení
  prílohapdf-page
 21. Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019
  prílohapdf-page
 22. Informácia o stave kriminality na území mesta Levoča za rok 2018
  prílohapdf-page
 23. Správa o činnosti mestskej polície za rok 2018
  prílohapdf-page
 24. Záver

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *