2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 18.12.2018

2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 18.12.2018

 1. Otvorenie 
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Nakladanie s majetkom mesta
  prílohapdf-page
 4. Zmena rozpočtu č. 6 na rok 2018
  prílohapdf-pageprílohaxlsprílohapdf-page
 5. Rozpočet mesta Levoča na rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2021
  prílohapdf-pageprílohaxlsprílohaxlsstanovisko HK mestapdf-page
 6. Zmena prílohy č. 1 VZN 9/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby
  prílohapdf-page
 7. Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči
  prílohapdf-page
 8. Plán práce MR a MZ na rok 2019
  prílohapdf-page
 9. Návrh na schválenie odvolania a informácia o voľbe zástupcu mesta v Dozornej rade obchodnej spoločnosti Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.
  prílohapdf-page
 10. Návrh na schválenie odvolania a voľby zástupcov mesta v Dozornej rade obchodnej spoločnosti Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a. s.
  prílohapdf-page
 11. Informácia o vydaní doplnku č. 20 k organizačnému poriadku Mestského úradu Levoča
  prílohapdf-page
 12. Návrh na schválenie vstupu do procesu verejného obstarávania na poskytnutie služby s názvom „Zabezpečenie právnych služieb pre Mesto Levoča“.
  prílohapdf-page
 13. Návrh zmeny Územného plánu mesta Levoča, Z a D Zmeny a doplnky č. 16 – Kežmarská cesta I
  prílohapdf-page
 14. VZN mesta Levoča Zmeny a doplnky č. 16 – Kežmarská cesta II.
  prílohapdf-page
 15. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
  prílohapdf-page
 16. Rôzne.
 17. Interpelácie poslancov.
 18. Záver.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *