1. zasadnutie Mestskej rady – 13.12.2018

1. zasadnutie Mestskej rady – 13.12.2018

 1. Otvorenie 
 2. Nakladanie s majetkom mesta
  prílohapdf-page
 3. Zmena rozpočtu č. 6 na rok 2018.
  prílohapdf-pageprílohaxlsprílohapdf-page
 4. Rozpočet mesta Levoča na rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2021
  prílohapdf-pageprílohaxlsprílohaxls
 5. Zmena prílohy č. 1 VZN 9/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby
  prílohapdf-page
 6. Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči
  prílohapdf-page
 7. Informácia o vydaní doplnku č. 20 k organizačnému poriadku Mestského úradu Levoča
  prílohapdf-page
 8. Plán práce MR a MZ na rok 2018
  prílohapdf-page
 9. Návrh zmeny Územného plánu mesta Levoča, Z a D Zmeny a doplnky č. 16 – Kežmarská cesta I
  prílohapdf-page
 10. VZN mesta Levoča Zmeny a doplnky č. 16 – Kežmarská cesta II.
  prílohapdf-pageprílohapdf-pagepríloha
 11. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019
  prílohapdf-page
 12. Návrh na schválenie vstupu do procesu verejného obstarávania na poskytnutie služby s názvom – Zabezpečenie právnych služieb pre Mesto Levoča.
  prílohapdf-page
 13. Rôzne
 14. Záver

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *