37. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 26.04.2018

POZVÁNKA Stiahnúť kompletné materiály vo formáte ZIP  Otvorenie Kontrola plnenia uznesení Nakladanie s majetkom mesta príloha, dodatok, fotodokumentácia Správa ústrednej inventarizačnej komisie za rok 2017 Rozbor hospodárenia mesta za rok 2017, vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií mesta; záverečný účet mesta za rok…