29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 22.06.2017

POZVÁNKA Stiahnúť kompletné materiály vo formáte ZIP  Otvorenie Kontrola plnenia uznesení. Nakladanie s majetkom mesta. príloha Zmena rozpočtu č. 3 príloha, príloha, príloha Plán zdroja krytia investičných akcií – súčasť materiálu zmena rozpočtu, príloha VZN mesta č…/2017, ktorým sa upravuje státie, parkovanie a odťahovanie…