23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – 18.08.2016

  Stiahnúť kompletné materiály vo formáte ZIP  Otvorenie. Kontrola plnenia uznesení. Nakladanie s majetkom mesta. príloha VZN o odpustení príslušenstva nedaňových pohľadávok príloha, príloha Rozbor hospodárenia mesta za 1. polrok 2016, vrátane príspevkových organizácií mesta príloha, príloha MSKS – príloha, príloha, príloha TS Levoča – príloha Zmena…